Комитет за наблюдение

В съответствие с чл. 38 от Регламент (ЕС) 2021/1060, Комитетът за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) следва да бъде създаден в рамките на 3 месеца след решението на ЕК за одобряване на програмата.

Комитетът за наблюдение се състои от председател, членове с право на глас и наблюдатели. За председател на КН на ПТС е определен ръководителя на управляващия орган на ПТС.

Членове на КН са: представители на Администрацията на министерския съвет, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерство на финансите, на управляващите органи на останалите програми, на регионални, местни, градски и други публични органи, икономическите и социални партньори, НПО сектора, представители на академичната общност, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 2021/1060.