Наръчници, ръководства, правила

по процедура „Внедряване на интелигентни транспортни системи и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища“

На основание чл. 26, ал.

Одобрена е нова под-версия 4.5 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 06.07.2022 г.  Промените са във връзка с актуализирана процедура за издаване на решения за определяне на финансови корекции по реда на ЗУСЕФСУ по препоръка на Инспектората на Министерство на транспорта и съобщенията.

Одобрена е нова под-версия 4.4 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 06.07.2022 г.  Промените са във връзка с процедура по подаване на устен сигнал за нередност.

Версия 2.4 на Насоките на ОПТТИ е одобрена от Ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ. Насоките по ОПТТИ са актуализирани в съответствие с последното изменение на програмата, одобрено с Решение № C(2021)593/02.02.2021 г. на Европейската комисия.

Управляващия орган на ОПТТИ публикува проект на версия 2.4 на Насоките по ОПТТИ. С версия 2.4 Насоките по ОПТТИ са приведени в съответствие с последното изменение на програмата, одобрено с Решение № C(2021)593/02.02.2021 г. на Европейската комисия.

Конкретните бенефициенти по ОПТТИ могат да представят предложения и коментари по проекта на версия 2.4 на Насоките по ОПТТИ в срок до 15.02.2021 г.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ одобри версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ. Единствената промяна във версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ е за удължаване на срокът за кандидатстване и за подаване на формуляри за кандидатстване по процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа“, ПО 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“ и ПО 5 „Техническа помощ“ на програмата до 31.12.2022 г.

Управляващия орган на ОПТТИ публикува проект на версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ. Единствената промяна във версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ е за удължаване на срокът за кандидатстване и за подаване на формуляри за кандидатстване по процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата до 31.12.2022 г.

Одобрена е нова под-версия 4.3 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 03.06.2020 г.  

 

 

Решения на Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ за прекратяване на процедурите за директно предоставяне на БФП по ПО 3 и ПО 4

Утвърдена  е версия 2.2 на Насоките по Оперативна програма  „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Измененията касаят привеждане на Насоките по ОПТТИ в съответствие с последното изменение на програмата (версия 4.0)  и актуализиране на „Условията за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ - Приложение № 9, в съответствие с последната версия на Процедурния наръчник – версия 4.2.