Наръчници, ръководства, правила

Решения на Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ за прекратяване на процедурите за директно предоставяне на БФП по ПО 3 и ПО 4

Утвърдена  е версия 2.2 на Насоките по Оперативна програма  „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Измененията касаят привеждане на Насоките по ОПТТИ в съответствие с последното изменение на програмата (версия 4.0)  и актуализиране на „Условията за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ - Приложение № 9, в съответствие с последната версия на Процедурния наръчник – версия 4.2. 

Поканите за представяне на проектни предложения по процедурите на директно предоставяне по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. (ОПТТИ) са изменени с Решение № ОПТТИ-21/27.12.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ. Актуализацията е във връзка с одобрена от Европейската комисия промяна на ОПТТИ (версия 4.0).

С оглед последното изменение на Оперативна програма  „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ - версия 4.0.) се наложи актуализиране на версия 2.1 на Насоките по ОПТТИ. Актуализирано е и Приложение № 1.2. „Ръководство за потребителя за модул „Е-кандидатстване”, в съответствие с последните указания за работа със системата ИСУН 2020.

Конкретните бенефициенти по ОПТТИ могат да представят предложения и коментари по проекта на версия 2.2 на Насоките по ОПТТИ в срок до 08.01.2020 г.

Одобрена е нова версия 4.2 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ  на 16.12.2019г.

Версия 4.1 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Одобрена е нова версия 4.1 от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ с доклад № 14-00-872/04.07.2019 г.  на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ). 

Версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Одобрена е нова версия 4.0 от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ с доклад №14-00-274/04.02.2019г. на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ). 

Одобрена е нова под-версия 4.3 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 03.06.2020 г.