Наръчници, ръководства, правила

Версия 2.4 на Насоките на ОПТТИ е одобрена от Ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ. Насоките по ОПТТИ са актуализирани в съответствие с последното изменение на програмата, одобрено с Решение № C(2021)593/02.02.2021 г. на Европейската комисия.

Управляващия орган на ОПТТИ публикува проект на версия 2.4 на Насоките по ОПТТИ. С версия 2.4 Насоките по ОПТТИ са приведени в съответствие с последното изменение на програмата, одобрено с Решение № C(2021)593/02.02.2021 г. на Европейската комисия.

Конкретните бенефициенти по ОПТТИ могат да представят предложения и коментари по проекта на версия 2.4 на Насоките по ОПТТИ в срок до 15.02.2021 г.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ одобри версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ. Единствената промяна във версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ е за удължаване на срокът за кандидатстване и за подаване на формуляри за кандидатстване по процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа“, ПО 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“ и ПО 5 „Техническа помощ“ на програмата до 31.12.2022 г.

Управляващия орган на ОПТТИ публикува проект на версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ. Единствената промяна във версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ е за удължаване на срокът за кандидатстване и за подаване на формуляри за кандидатстване по процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата до 31.12.2022 г.

Одобрена е нова под-версия 4.3 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 03.06.2020 г.  

 

 

Решения на Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ за прекратяване на процедурите за директно предоставяне на БФП по ПО 3 и ПО 4

Утвърдена  е версия 2.2 на Насоките по Оперативна програма  „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Измененията касаят привеждане на Насоките по ОПТТИ в съответствие с последното изменение на програмата (версия 4.0)  и актуализиране на „Условията за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ - Приложение № 9, в съответствие с последната версия на Процедурния наръчник – версия 4.2. 

Поканите за представяне на проектни предложения по процедурите на директно предоставяне по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. (ОПТТИ) са изменени с Решение № ОПТТИ-21/27.12.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ. Актуализацията е във връзка с одобрена от Европейската комисия промяна на ОПТТИ (версия 4.0).

С оглед последното изменение на Оперативна програма  „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ - версия 4.0.) се наложи актуализиране на версия 2.1 на Насоките по ОПТТИ. Актуализирано е и Приложение № 1.2. „Ръководство за потребителя за модул „Е-кандидатстване”, в съответствие с последните указания за работа със системата ИСУН 2020.

Конкретните бенефициенти по ОПТТИ могат да представят предложения и коментари по проекта на версия 2.2 на Насоките по ОПТТИ в срок до 08.01.2020 г.

Одобрена е нова версия 4.2 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ  на 16.12.2019г.