Наръчници, ръководства, правила

УО на ОПТТИ обявява процедура чрез директно предоставяне на БФП №BG16M1OP001-4.002 „Внедряване на интелигентни транспортни системи и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища“ .

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Във версия 4.6 са актуализирани приложенията, част от глава 4 „Обществени поръчки“ на Процедурния наръчник за управление и изпълнение (ПНУИ) на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., посредством които отдел „Контрол по обществените поръчки“ осъществява дейността си по последващ контрол на обществени поръчки. Въведена е и допълнителна проверка в приложение № 5.01.2.1. „Контролен лист: Искане за междинно плащане от Бенефициенти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

по процедура „Внедряване на интелигентни транспортни системи и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища“

На основание чл. 26, ал.

Одобрена е нова под-версия 4.5 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 06.07.2022 г.  Промените са във връзка с актуализирана процедура за издаване на решения за определяне на финансови корекции по реда на ЗУСЕФСУ по препоръка на Инспектората на Министерство на транспорта и съобщенията.

Одобрена е нова под-версия 4.4 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 06.07.2022 г.  Промените са във връзка с процедура по подаване на устен сигнал за нередност.

Версия 2.4 на Насоките на ОПТТИ е одобрена от Ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ. Насоките по ОПТТИ са актуализирани в съответствие с последното изменение на програмата, одобрено с Решение № C(2021)593/02.02.2021 г. на Европейската комисия.

Управляващия орган на ОПТТИ публикува проект на версия 2.4 на Насоките по ОПТТИ. С версия 2.4 Насоките по ОПТТИ са приведени в съответствие с последното изменение на програмата, одобрено с Решение № C(2021)593/02.02.2021 г. на Европейската комисия.

Конкретните бенефициенти по ОПТТИ могат да представят предложения и коментари по проекта на версия 2.4 на Насоките по ОПТТИ в срок до 15.02.2021 г.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ одобри версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ. Единствената промяна във версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ е за удължаване на срокът за кандидатстване и за подаване на формуляри за кандидатстване по процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа“, ПО 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“ и ПО 5 „Техническа помощ“ на програмата до 31.12.2022 г.

Управляващия орган на ОПТТИ публикува проект на версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ. Единствената промяна във версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ е за удължаване на срокът за кандидатстване и за подаване на формуляри за кандидатстване по процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата до 31.12.2022 г.

Одобрена е нова под-версия 4.3 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 03.06.2020 г.