Наръчници, ръководства, правила

УО на ОПТТИ обявява процедура чрез директно предоставяне на БФП №BG16M1OP001-4.002 „Внедряване на интелигентни транспортни системи и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища“ .

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Покана за представяне на проектни предложения по процедура на директно предоставяне по Приоритетна ос 6 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE “ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Дирекция „Координация на програми и проекти” - Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) кани Фонд "Сигурност на eлектроенергийната система" (SAFE) конкретен бенефициент по оста да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура на директно предоставяне: 

BG16М1OP001-6.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на eлектроенергийната система" (SAFE)”

Проект на насоки по процедура № BG16M1OP001-1.003 „Разширение на Линия 3 на метрото в гр. София, участък ул. Шипка - кв. Гео Милев – ж.к. Слатина - Зала Арена Армеец/Тех Парк София - бул. Цариградско шосе, включително закупуване на метровлакове за метролиниите“  по ОПТТИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ) изготви проект на Насоки по Процедура № BG16M1OP001-1.003 „Разширение на Линия 3 на метрото в гр. София, участък ул. Шипка - кв. Гео Милев – ж.к. Слатина - Зала Арена Армеец/Тех Парк София - бул. Цариградско шосе, включително закупуване на метровлакове за метролиниите“ по ОПТТИ, съдържащи:

Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на одобрени проекти.

Конкретен бенефициент по процедурата е Метрополитен ЕАД.

проект на Насоки по Процедура № BG16M1OP001-4.003 „Увеличаване на капацитета на българските черноморски пристанища“ по ОПТТИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ) изготви проект на Насоки по Процедура № BG16M1OP001-4.003 „Увеличаване на капацитета на българските черноморски пристанища“ по ОПТТИ, съдържащи: Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на одобрени проекти. Конкретен бенефициент по процедурата е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. На основание чл. 26, ал.

Във версия 4.6 са актуализирани приложенията, част от глава 4 „Обществени поръчки“ на Процедурния наръчник за управление и изпълнение (ПНУИ) на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., посредством които отдел „Контрол по обществените поръчки“ осъществява дейността си по последващ контрол на обществени поръчки. Въведена е и допълнителна проверка в приложение № 5.01.2.1. „Контролен лист: Искане за междинно плащане от Бенефициенти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

по процедура „Внедряване на интелигентни транспортни системи и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища“

На основание чл. 26, ал.

Одобрена е нова под-версия 4.5 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 06.07.2022 г.  Промените са във връзка с актуализирана процедура за издаване на решения за определяне на финансови корекции по реда на ЗУСЕФСУ по препоръка на Инспектората на Министерство на транспорта и съобщенията.

Одобрена е нова под-версия 4.4 на версия 4.0 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ПНУИ на ОПТТИ) от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ на 06.07.2022 г.  Промените са във връзка с процедура по подаване на устен сигнал за нередност.

Версия 2.4 на Насоките на ОПТТИ е одобрена от Ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ. Насоките по ОПТТИ са актуализирани в съответствие с последното изменение на програмата, одобрено с Решение № C(2021)593/02.02.2021 г. на Европейската комисия.