Проект на Насоки

по процедура „Внедряване на интелигентни транспортни системи и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища“

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление УО на ОПТТИ публикува за предложения и коментари проект на разработените от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ Насоки по процедура „Внедряване на интелигентни транспортни системи и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища“ по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на програмата.

Срокът за предложения и коментари по проекта на насоките е до 25.01.2023 г.

 

Files:
Прикачен файл Size
Проект на Насоки по ПО 4 1.16 MB
Приложения 38.69 MB