Обществени обсъждания

УО на ОПТТИ обявява процедура чрез директно предоставяне на БФП №BG16M1OP001-4.002 „Внедряване на интелигентни транспортни системи и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища“ .

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект на насоки по процедура № BG16M1OP001-1.003 „Разширение на Линия 3 на метрото в гр. София, участък ул. Шипка - кв. Гео Милев – ж.к. Слатина - Зала Арена Армеец/Тех Парк София - бул. Цариградско шосе, включително закупуване на метровлакове за метролиниите“  по ОПТТИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ) изготви проект на Насоки по Процедура № BG16M1OP001-1.003 „Разширение на Линия 3 на метрото в гр. София, участък ул. Шипка - кв. Гео Милев – ж.к. Слатина - Зала Арена Армеец/Тех Парк София - бул. Цариградско шосе, включително закупуване на метровлакове за метролиниите“ по ОПТТИ, съдържащи:

Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на одобрени проекти.

Конкретен бенефициент по процедурата е Метрополитен ЕАД.