Насоки по Приоритетна ос 4

УО на ОПТТИ обявява процедура чрез директно предоставяне на БФП №BG16M1OP001-4.002 „Внедряване на интелигентни транспортни системи и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища“ .

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Подробна информация и пълния пакет документи за кандидатстване можете да намерите в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c4bacca8-dbd6-4ce7-b27f-e1b8545ce372 

Files:
Прикачен файл Size
Покана ос 4 230.05 KB