Първи Доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г., за периода 23.06.2017 г. – 31.12.2019 г.