СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-6.005 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“

мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 6 „Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика”, като

ОТКРИВА процедура BG14MFOP001-6.005 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“.

С процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-6.005 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ се цели чрез изпълнението на дейности, свързани с увеличаване на знанията за състоянието на морската среда в съответствие с Морската стратегия на Република България, включително и мерките за постигане или поддържане на нейното добро екологично състояние, да се гарантира запазването на биоразнообразието в морската среда, като изпълнението на същите ще допринесат за постигане на целите на „синия растеж“.

Прилагането на мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ ще бъде създадена добра база от научни знания за ефективно управление на антропогенните дейности и работа за постигане на добро състояние на морската среда и ще бъде даден принос за подобряване състоянието на морската околна среда и увеличаване на приноса за реализиране на целите на „синия растеж“.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Проектите по процедура BG14MFOP001-6.005 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ следва да се изпълняват на територията на Република България по крайбрежието и акваторията на Черно море.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 557 814,08 лв., от които 418 360,56 лв.са от ЕФМДР и 139 453,52 лв. национално съфинансиране.

 

ВАЖНО: УО си запазва правото да увеличи бюджета по процедурата след приключване на оценката на проектите по предходен прием, прекратени проекти и др., както и във връзка с чл. 26, ал. 7 от ЗУСЕСИФ.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 50 000 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 600 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100%от общите допустими разходи за дейности, от които 75% са осигурени от ЕФМДР и 25% от държавния бюджет на Република България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

- научни организации, признати в Р. България.

- публични организации в сферата на оценка на риска по хранителната верига в земеделието.

Допустимите дейности са предствени в т.13.1 от Условията за кандидатстване и включват:

- изследване на морското дъно;

- изследване на морската среда;

- научни дейности, водещи до повишаване на знанията за морската среда и водещи до постигане на целите на „синия растеж“.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на Единния информационен портал за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg.

Подаване на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 08.10.2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпроси и отговори може да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
6.3.zip 12.86 MB
Obiyava_6.005.docx 106.17 KB
Въпроси и отговори 6.005.docx 23.26 KB