СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено“

Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, Мярка 508-1 от СВОМР на  МИРГ „Бургас – Камено“.

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, Мярка 508-1 от СВОМР на  МИРГ „Бургас – Камено“ е насочена към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор с цел повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, културен, фолклорен, фестивален и др.

Прилагането на дейностите, предвидени в мярката ще допринесе за съхраняването и развитието на местното природно и културно наследство и укрепване на местните общности, като уникален социален, природен и културен туристически комплекс в населените места от територията на МИРГ „Бургас–Камено“.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. - https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 625 212,05 лв., от които 531 430,24 лв. са от ЕФМДР и 93 781,81 лв. национално съфинансиране.

Минималния и максималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект по настоящата процедура е както следва:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 9 779,15 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лв.

 

Максимален процент на съфинансиране е до 100% 

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85 %

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%

 

Максималната продължителност на изпълнение на проект е до 6 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 30.11.2023 г. С оглед на финалния етап от изпълнението на ПМДР 2014-2020 e задължително всички допустими дейности в одобреното проектно предложение да бъдат изпълнени преди 30.11.2023 г.

 

Допустими кандидати по мярката са:

•           Община Бургас и Община Камено;

•           Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

•           Читалища, регистрирани и вписани по Закона за народните читалища. Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Бургас-Камено“.

 

 Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните дейности:

1. Дейности за развитие и популяризиране на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор в т.ч. и:

1.1 Дейности свързани със събития за популяризиране на местната идентичност (природна, културна, историческа, туристическа и др.)

2. Дейности за повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, културен, фолклорен, фестивален и др.

2.1 Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията;

2.2 Дейности по подобряване и/или изграждане на туристическа инфраструктура на места с висока природна и/или културна стойност;

3. Дейности за съхраняването и развитие на местното природно и културно наследство, околната среда, местната идентичност в т.ч. и:

3.1 Дейности свързани с проучвания и разработване на планове за опазване на природно и/или културно наследство;

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение на проекти и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Бургас – Камено“ - http://flag-burgas.org .

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение на проекти до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават през ИСУН 2020.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Kраен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.05.2023 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Таблица за направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на ИГРП/ условия за кандидатстване, условия за изпълнение и пакет документи за кандидатстване по процедура BG14MFOP001-4.126 може да намерите ТУК.

Въпроси и отговори може да намерите ТУК.