СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.010 „Мерки за предлагане на пазара”

мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара”

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.010 „Мерки за предлагане на пазара”.

С прилагането на мярката чрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.010 се цели:

1. осигуряване на възможност за навлизане на нови пазари, включително чрез търговски мисии, участия в изложения, двустранни срещи и др.;

2. провеждане на пазарни проучвания с цел разширяване на асортимента на производство и преработка, в зависимост от търсенето на определени продукти;

3. подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури.

Очаквани резултати:

Изпълнението на предвидените дейности по процедурата ще допринесе за подобряване на предлагането на пазара на продуктите на устойчивия риболов и аквакултури.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 411 157 лв.

  • Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лв..
  • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 146 687.25 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 75% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 25%   съфинансиране от националния бюджет.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ:

 - до 100% за юридически лица, които са регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в обществена полза;

 - до 50% за юридически лица, еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, които са регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в частна полза. Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  •  лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
  •  юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Допустими за финансиране са следните дейности:

1. търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури, включително:

а) видове с пазарен потенциал;

б) нежелан, разтоварван на сушата улов от запаси с търговско значение в съответствие с техническите мерки, чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съветаи чл.  8, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета;

в) продукти от риболов и аквакултури, получени по методи със слабо въздействие върху околната среда или продукти на биологичните аквакултури по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91;

2. спомагане за проследяемостта на продуктите от риболов или аквакултури;

3. дейности, които допринасят за прозрачността на производството и на пазарите и провеждане на пазарни проучвания и изследвания на зависимостта на Съюза от внос.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17,00 часа на 11.02.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 02.03.2020 г.

 

Пълният пакет документи, Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

 

Заповед на Ръководителя на Управляващия орган за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпроси и отговори може да видите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
5.10.zip 9.98 MB
Zapoved.pdf 68.56 KB
QnA мярка 5.10 - J 14 02 2020.docx 278.15 KB