ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.010 "Мерки за предлагане на пазара"