ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

Mярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване,
рибни борси и покрити лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към
изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 4 158 428,75 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 3 046 602,65 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 1 111 826,10 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 22.01.2021 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Таблица за направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане можете да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
20201230 m.1.8 Lodkostoyanki (1).zip 11.06 MB
20210208 Tabl. OO m.1.8.docx 175.58 KB