ИАППД

Пълно наименование на проекта

Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав

BG16M1OP001-4.001-0006-C01

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура

Държава

България

Пълно наименование на проекта

Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав – фаза 2

BG16M1OP001-4.001-0001-C01

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура

Държава

България

Регион