Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав

Пълно наименование на проекта

Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав

BG16M1OP001-4.001-0006-C01

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура

Държава

България

Регион

Северен централен район

Кратко описание на проекта

Проектът предвижда доставка на специализирано оборудване за извършване на драгажна дейност по река Дунав, а именно: драга, тръби за транспортиране на наноси, шалан, понтон и маневрен кораб.

Описание на проекта и цели

Общият българо-румънски участък на река Дунав /ркм 845.650-ркм 374.100/ се характеризира с много на брой критични участъци, в които при определени водни стоежи липсват необходими дълбочини. Това създава затруднения и ограничения за корабоплавателите, често с негативни финансови последствия за товародателите, спедиторите, корабособствениците и т.н. Извършването на драгажна дейност за обезпечаване габаритите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия, с доставените по проекта кораби и оборудване, е една от основните дейности на ИАППД, регламентирана в Устройствения ѝ правилник, както и за изпълнение на Конвенция за режима на корабоплаване по река Дунав от 1949 г. и Споразумение между Р. България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 1955 г. Наличната драгажна техника е физически остаряла и с нея агенцията не може да извършва адекватно поддържане на корабоплавателния път в най-критичните участъци. С проекта ще се осъвремени материално-техническата база на ИАППД за извършване на дънно удълбочителни работи по фарватера. С новодоставената драга (с полезен капацитет 4000 m3/h пулп) и с тръбите за транспортиране на наноси ще се повиши няколко пъти производителността на изкопните драгажни работи. Това ще позволи да се извършва по-голям обем драгажни работи за по-малко време, с което ще се повиши и ефекта от навременното драгиране и за по-бързо активиране на самопромивната способност на реката за по-трайно задържане на необходимите дълбочини при средни и по-ниски водни нива. За по-кратко време ще се изпълнят определените с технологичния план количества драгажни работи в конкретен критичен участък. Маневреният кораб ще изпълнява няколко функции, а именно: ще провлачва драгажното съоръжение от местодомуване до обекта и обратно, ще разставя драгажното оборудване - драга, понтон и тръби за образуване на пулпопровод. След приключване на работата на обекта ще събира тръбите за транспортиране на наноси. По време на изпълнението на работите в драгажната зона ще маневрира несамоходния шалан от зоната за драгаж до зоната за разтоварване на драгираната маса. Понтонът по проекта е междинно звено в процеса на товарене на драгажната маса от драгажното съоръжение на шаланите, като чрез него драгираната маса се прехвърля от драгажното съоръжение в шалана, който пристава на понтона. Шаланът с вместимост 600 m3 е подходящо оразмерен с оглед номиналния капацитет на драгиране на драгажното съоръжение.

Целите на проекта са:

Осигуряване на дълбочини в райони на корабоплаване в българския участък за поддържане от ркм 610 до ркм 375 на река Дунав съгласно Конвенция за режима на корабоплаване по река Дунав от 1949 г, Споразумение между Р. България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 1955 г. и Препоръките на Дунавската комисия.

Удълбочаване на пристанищни акватории, естествени или изкуствено оформени лимани и зимовници, както и подходи към всички изброени по-горе.

Резултати, постижения, влияние

Създаване на условия за изпълнение на международните договорености за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на р. Дунав в контекста на Конвенция за режима на корабоплаване по Дунава - 1948 г., Споразумение между правителствата на Р. България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 1956 г., Меморандум за разбирателство за развитието на общоевропейски транспортен коридор VІІ /река Дунав - 2002 г. и ЗМПВВППРБ.

Намаляване броя на критичните участъци с дълбочини под 25 dm.

Увеличаване процента на обезпечаване на корабоплавателния път (на многогодишна база) съобразно препоръките на Дунавската комисия.

Намаления брой критични участъци с лимитиращи дълбочини ще допринесе до нормален трафик на товари, пътници и поща по вода и тенденции за увеличаването им.

Бюджет на проекта

лева

20 632 677.38 

% принос на ЕС

 85 %

Европейско съфинансиранев лева

17 537 775.77 

Национално съфинансиранев лева

3 094 901.61 

Начална дата

29 януари 2018 г.

Финална дата

30 септември 2022 г.

Бенефициент

ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“

Контакти на бенефициента

Славянска 6, 7000 Русе, България

appd@appd-bg.org

Уеб сайт на проекта

http://appd-bg.org/projects/optti#optti1

Информация за проекта може да откриете тук

Социални медии за проекта (twitter, facebook, Instagram, youtube)

 

Поддържане на „речната магистрала" по р. Дунав със съвременно драгажно оборудване:

https://www.youtube.com/watch?v=4VGD8ppNE7I

Таг