„ВиК“ ООД – ВРАЦА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

На 21.12.2022г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, в качеството си на Бенефициент, проведе информационен ден, организиран в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 50 019 303.65 лв. от които БФП 36 347 360.66 лв., а собствено финансиране 13 671 942.99 лв. Проектът е стартирал на 18.07.2019 г. и дейностите ще продължат до 18.01.2024г. На информационния ден стана ясно че почти всички договори са изпълнени, за общините Враца и Козлодуй дори се водят дейности по приключване с финални изпитателни тестове на изградените обекти на етап на етап Акт 15 строителните дейности са приключили, но все още не е издадено разрешение за ползването. В Бяла Слатина дейностите са изпълнени на пълно, а довеждащия водопровод  е в пробен период до януари 2023 г., а след това започва гаранционния период. Проекта се изпълнява чрез три компонента водоснабдяване, събиране на отпадъчните води и пречистване на отпадъчни води.

По компонент Водоснабдяване с проекта се изпълняват дейности в няколко общини:

•за гр. Враца: реконструкция на Довеждащ водопровод от НР 13 000 m3 до НР 6 200 m3 с дължина 0,785 km и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с дължина 23,025 km , изграждане на две нови PRV шахти , както и една нова водомерна шахта;

•за гр. Мездра: реконструкция и доизграждането на водопроводна мрежа с дължина 8,272 km , както и изграждането на две нови PRV шахти, както и осем нови водомерни шахти;

•за гр. Козлодуй: Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с дължина 12,218 km , изграждането на една PRV шахта , както и три нови водомерни шахти;

•за гр. Бяла Слатина: Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с дължина 10,478 km, както и изграждането на четири нови водомерни шахти

По компонент Събиране на отпадъчни води ще се доизграждат канализационни мрежи в четири общини:

•агломерация Враца: доизграждане на канализационна мрежа с дължина 3,946 km;

•агломерация Козлодуй: доизграждане на канализационната мрежа с дължина 11, 411 km ;

•агломерация Бяла Слатина: доизграждане на канализационната мрежа с дължина 6,505 km, изграждане на нови канализационни клонове за битови води в северната зона на града;

•Агломерация Мездра: доизграждане на канализационна мрежа мрежа 0,878 km и реконструкция на 0,970 km канализационна мрежа

За всяка агломерация в предвидените за доизграждане канализационни клонове са включени участъци от главни колектори и участъци от вътрешната мрежа. В инвестициите е включено и привързване на съществуващи СКО и изграждане на нови СКО, там където е необходимо, изграждане на съоръжения от канализационната мрежа. За всяка от 4-те агломерации е предвидено изграждане на система за мониторинг на канализационната мрежа

- По компонент Пречистване на отпадъчни води се предвижда:

•ПСОВ Враца: изграждане на навес върху изсушителни полета за временно съхранение на обезводнена утайка;

•ПСОВ Козлодуй: изграждане на площадка с навес за времeнно съхранение на обезводнената утайка.