СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ

Община  Борован проведе встъпителна конференция по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“. В нея участваха кметът на Община Борован инж. Десислава Тодорова, кметът на Община Враца Калин Каменов, зам. кметът на Община Вършец Георги Янкулов, представители на партньорите по проекта от неправителствения сектор и бизнеса, заместник-кметове, експерти, представители на училища, земеделски производители.

Целта на информационното събитие е запознаване на широката общественост с целите и дейностите на проекта, който се изпълнява съгласно Административен договор за БФП №  BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Партньори по проекта са Община Борован (водеща организация), Община Враца, Община Вършец, представителите на стопанския сектор „АГРОТРЕЙД СС” ООД - с. Борован, „КАЛИПСО – С“ ЕООД - с. Борован и „ЕЛЕКТРОСТАРТ” АД – гр. Вършец, представителите на нестопанския сектор Народно читалище „Огнище – 1930“ - с. Челопек, община Враца, Сдружение „Врачански регионален институт по труда и социалната политика” - с. Горно Пещене, община Враца, Сдружение „Местна инициатива за Вършец“ - гр. Вършец и Народно читалище „Просвета 1919” - с. Малорад, община Борован.

Събитието беше открито от кмета на Община Борован инж. Десислава Тодорова, която подчерта, че изготвянето и прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие  ще е насочено към устойчивото развитие в различни сектори в трите общини, чрез обединяване на местните заинтересовани страни около общи проекти и мултисекторни дейности за постигане на синергия по отношение прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие.

Общите цели на проекта са:

1. Провеждане на информационна кампания за популяризиране на подхода ВОМР и Стратегията;

2. Създаване на Местна инициативна група (МИГ) на територията на общините Борован, Враца и Вършец;

3. Разработване на Стратегията за ВОМР.

ВОМР е успешен подход за социално-икономическо възстановяване и изисква достатъчно развит местен капацитет и достатъчна ангажираност и активно участие на местните общности. Целевите групи са: населението на територията на потенциалната МИГ, което възлиза на 23 836 жители по данни на НСИ към 31.12.2020 г.; местните неформални лидери; партньорите по проекта. Територията на МИГ е кохерентна с непрекъснати граници и обхваща територията на селските общини Борован и Вършец, както и всички 22 населени места на община Враца, влизащи в нейните административно-териториални граници, без гр. Враца в строителните му граници. Съществената част от работата по изпълнение на проекта е свързана с провеждането на 12 информационни срещи, 5 работни срещи на сформирани фокус – групи и 6 обществени форума с представители на всички социално-икономически сектори в населените места от местното партньорство, с цел да се определят приоритетите на бъдещата Стратегия за ВОМР. Ще се извършат необходимите проучвания и анализи на територията в обхвата на МИГ и въз основа на събраната директно от хората и бизнеса информация, ще се анализират нуждите на общността и ще се посочат приоритетите за района, които ще залегнат в Стратегията. Планирани са 11 обучения, свързани с 

принципите на стратегическото планиране,  предимствата на подхода водено от общностите местно развитие за развитието на селските райони, административно устройство на МИГ и управление на МИГ.

Очакваните резултати от реализирането на проекта се свеждат до:

•Учредена Местна инициативна група Борован-Враца-Вършец;

• Общност, придобила знания и умения за прилагане на подхода ВОМР.

• Информирана общественост за подкрепа и участие в плановите предвиждания;

• Разработена Стратегия за ВОМР.

 

Стойността на проекта е 56 765.69 лв. 100% безвъзмездна финансова помощ, от които 51 089.12 лв. (90%) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 5 676.57 лв. (10%) – национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 15.12.2023 г., като дейностите, свързани с разработването на Стратегията ще приключат по-рано с цел през месец септември да се кандидатства с проектно предложение за финансиране на заложените в нея мерки. МИГ Борован – Враца – Вършец ще работи за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и потенциал, както и съответните социални и културни характеристики, като съобразява местната идентичност и местните конкурентни предимства.

След направената от координатора на проекта презентация кметът на Община Враца г-н Калин Каменов подчерта, че за първи път в нашия регион три общини от две области заедно с три фирми и четири неправителствени организации си сътрудничат, за да постигнат създаване на Местна инициативна група и да прилагат подхода водено от общностите местно развитие. Участниците във встъпителната конференция дискутираха възможностите за участие в МИГ и изразиха готовност да участват в процеса на разработване на Стратегия за ВОМР.