Стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в тематични работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III, които ще управлява Република България за програмен период 2021 – 2027 г.

Крайният срок за подаване писмено заявление за участие от заинтересованите юридически лица с нестопанска цел е 05.09.2019 г.

Пълният текст на поканата (включващ правилата на процедурата),  образци на Заявление за участие и необходимите декларации може да намерите в приложените файлове, на уеб страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в секция (https://www.mrrb.bg/bg/prescentur/obyavi/), както и на сайтовете на програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, България и Северна Македония, и България и Турция (http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg ; http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg ; http://www.ipa-cbc-007.eu/bg ).