Предстои модернизирането на регионалното депо за отпадъци в Разград

Община Разград, бенефициент и водеща община по проект на Оперативна програма „Околна средаобяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на битовте отпадъци.

Стойността на поръчката възлиза на 8 754 618 лева, без вкл. ДДС.

Целта на инвестицията е да се намалят количествата депонирани отпадъци, които се събират от всички населени места на Разградска област в регионалното депо.

Очакваните резултати са свързани с намаляване количествата на биоразградимата смет и увеличаване дела на рециклираните и оползотворени отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаса и стъкло, т.е. превръщането на отпадъците в ресурс.

Срокът за подаване на оферти от кандидатите за изпълнители е до 17:30 часа на 3 октомври т.г., а на следващия ден – 4 октомври, от 10:00 часа в сградата на Община Разград, те ще бъдат разгледани.

Проектът BG16M1OP002-2.002-0006-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград” се реализира в партньорство с останалите шест общини от Разградска област – Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.