САНИРАТ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В БЕЛОСЛАВ ПО ЕВРОПРОЕКТ

Административни сгради в Община Белослав ще бъдат санирани по проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Бюджетът на проекта е 329 834,65 лв. Бенефициент е Община Белослав.

Чрез реализацията му се цели спестяването на финансов ресурс чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради със социална насоченост. Повишаването на ефективността на потреблението на енергия и редуцирането на консумацията и разходите ще допринесат и за намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда. Това, от своя страна, ще даде възможност за подходящи инвестиции на спестените средства.

Проектът е с продължителност 36 месеца. Той е стартирал на 31.10.2019г. и ще продължи до 31.10.2022г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна