Покана за участие в избора на представители на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност в състава на TРГ за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация за периода 2021-2027 г.

Във връзка с процеса на програмиране за програмен период 2021 - 2027 г. с Постановление № 142 на Министерския съвет от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (ПМС № 142/2019 г.) се създава тематична работна група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Поименният състав на работната група се определя със заповед на ръководителя на съответното водещо ведомство или оправомощено от него лице, или от ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, съгласувано със заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, желаещи да участват в състава на тематичната работна група, са поканени да представят заявление за участие.

Изборът на лицата, подали заявление, ще бъде осъществен на база процедурата за избор, определена в Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г. Процедурата можете да намерите ТУК.

В избора могат да участват следните групи юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност:

- организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

- организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

- екологични организации;

- организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие";

- Организации, работещи в сферата на развитие на информационните и комуникационни технологии.

Съгласно чл. 9, ал. 1-3 от ПМС № 142/2019 г. ЮЛНЦ за общественополезна дейност от посочените по-горе групи, желаещи да участват в работната група за разработване на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, трябва да отговарят на следните общи критерии:

1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;

2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;

3. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;

4. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

5. в тях да членуват поне 3 местни инициативни групи и/или местни инициативни рибарски групи, действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от една година към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор.

Критерият по т. 4 се прилага само за лицата по чл. 7, ал. 4, т. 14, букви "а" – "г"  и ал. 5 от ПМС № 142/2019 г., а критерият по т. 5 – за лицата по  чл. 7, ал. 4, т. 14, буква "д" от същото постановление.

ЮЛНЦ за общественополезна дейност, желаещи да участват в състава на тематичната работна група, не може да членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

Писменото заявление се представя по образец, неразделна част от настоящата покана, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Едно ЮЛНЦ за общественополезна дейност не може да подаде повече от едно заявление за участие в процедурата.

Към заявлението се прилагат:

а) документ за регистрация;

б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 9, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС № 142/2019 г., както и документи, доказващи изпълнението им;

в) декларация по образец за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ПМС № 142/2019 г., а за лицата по чл. 7, ал. 4, т. 14, буква "д" – и за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановлението.

Образците на заявление за участие в процедурата и декларацията към него могат да бъдат намерени ТУК.

Заявленията за участие в процедурата и приложенията към тях се подават в срок до 15 работни дни от датата на публикуване на настоящата покана, до г-н Мартин Дановски, председател на Управителния съвет на Фонд мениджър на финансови инструменти в България  по един от следните начини:

- на хартиен носител на адрес: Администрация на Министерския съвет гр. София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков”, № 1, чрез дирекция Централно координационно звено ;

- по електронен път документите се изпращат на електронен адрес: ngo.selection@government.bg, като заявлението за участие и декларацията се представят подписани с електронен подпис от законен представител на заинтересованото ЮЛНЦ, а всички други документи, посочени по-горе, които се изискват към заявлението се предоставят като сканирани копия.

Контролният лист, по който ще бъде извършена проверката на получените заявления, може да бъде намерен ТУК.

Когато при проверката на получените заявления се установи липса на документи, както и наличие на непълноти или неточности в обстоятелствата или документите, кандидатите ще бъдат уведомени с електронно съобщение до посочения в заявлението електронен адрес да представят еднократно необходимите документи и/или информация в срок от 3 работни дни от датата на изпращане на електронното съобщение.

Всички ЮЛНЦ за общественополезна дейност, които са подали в срок заявления по образец и отговарят на изискванията и критериите съгласно ПМС № 142/2019 г. ще бъдат поканени да определят общо за съответната група по чл.7, ал.4, т.14 и ал. 5 от ПМС №142/2019 г. по един основен член и до трима представители за резервни членове.

С подаването на заявлението се счита, че е изразено съгласие за съхранение и обработка от Администрацията на Министерския съвет, като администратор на лични данни на предоставените от кандидатите лични данни за целите на настоящата процедура в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.