Община Разград приключи успешно проекта за рехабилитация на образователната инфраструктура

Община Разград, бенефициент по проект „Ремонт, обновяване на материално - техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финализира успешно неговите дейности.

В рамките на проекта са обновени и модернизирани 11 обекта от образователната инфраструктура в областния град, като е изграден и 1 нов физкултурен салон. По този начин са осигурени необходимите условия за съвременно обучение, реализирани са мерки за подобряване на енергийната ефективност и цялостна рехабилитация на дворните пространства на 2 детски ясли, 7 детски градини  и 2-те най-големи общински училища. Закупено е оборудване за всички учебни заведения, като са постигнати необходимите стандарти за осъществяване на модерна учебно-възпитателна дейност.

Изграден е физкултурен салон към ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - модерен, двуетажен салон с две комбинирани игрища за баскетбол и волейбол, бадминтон и футбол на малко поле.

Салонът е в общия двор на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” и ОУ „Никола Вапцаров”, и е с възможност да бъде използван едновременно от възпитаници и на двете училища.

Бюджет на проекта е на стойност 9 897 137 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 9 853 637 лева.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.