Новини от ОИЦ - Ямбол

С цикъл от открити приемни експертите от Областен информационен център-Ямбол предоставиха информация в населените места от областта за възможностите за кандидатстване по европейските програми, насочени към земеделски стопани, към животновъди, към работодатели, към потребители на социални услуги, към младежи, към спортни клубове, към жители на общините и др.

В периода от 7.06.2022г. до 10.06.2022г. на място имаха възможност да зададат своите въпроси жители от гр. Елхово, гр. Болярово, гр. Стралджа, с. Тенево, община Тунджа, гр. Ямбол.

Условията за кандидатстване по процедура „BG16RFOP002-2.109 МИГ Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“ представиха пред потенциални бенефициенти ОИЦ-Ямбол и Местна инциативна група „Тунджа“. Срещата бе инициирана във връзка с предстоящия прием по процедурата, по която малките и средни предприятия от община Тунджа, които оперират в определени икономически сектори могат да модернизират своето производство.

Очакваният начален срок за прием на проекти по тази процедура е 31.05.2022 г., а крайният - 30.06.2022 г.

На работна среща днес ОИЦ-Ямбол запозна представителите на медиите от областта с последния вариант на Споразумението за партньорство за периода 2021-2027г. Това е документ, който очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. Споразумението се разработва при спазване на принципите на партньорство и прозрачност, осигуряващи участие на социално-икономическите партньори, местните власти, неправителствените организации, академичната общност и гражданите.

На състоялата се на 19.04.22г. онлайн информационна среща ОИЦ-Ямбол разясни условията за кандидатстване по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Процедурата е отворена за кандидатстване от 03.05.2022г., 10.00 часа до 23.05.2022г., 16.30 часа в електронната платформа ИСУН 2020.

Информационна среща с потенциални кандидати и заинтересовани лица проведе днес Областен информационен център-Ямбол. Тя се състоя в платформата Webex и на нея бяха представени изискванията към кандидатите и проектните предложения по две отворени за прием на проектни предложения процедури - по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райни за периода 2014-2020г.“.

На заключителна пресконференция днес в офиса на Областния център, екипът на ОИЦ-Ямбол представи  своята дейност за тригодишния период на изпълнение на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“  с бенефициент Община Ямбол. Финансирането е по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На събитието присъстваха представители на регионални медии и служители на отдел „Европейско финансиране и програми“ от Община Ямбол.

Над 30 представители на общини, на академичната общност, на бизнеса, на неправителствения сектор, местни инициативни групи и заинтересовани лица се включиха в провелата се днес онлайн информационна среща на ОИЦ-Ямбол.

Събитието бе част общата кампания на мрежата от областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България, която се провежда в периода 22 ноември 2021 г. – 17 декември 2021 г.

И тази година експертите от Областен информационен център-Ямбол се срещнаха на място с жителите на петте общини в областта. Откритите приемни бяха проведени в периода от 08.09. до 13.09.2021 г. и бяха посетени от представители на различни сфери на обществено-социалния живот: бизнес, селско стопанство и животновъдство, образование, социални дейности, неправителствен сектор, младежи, хора в неравностойно положение и др.

Екипът на Областен информационен център-Ямбол организира съвместен семинар с Националната служба за съвети в земеделието и с Българската агенция по безопасност на храните, насочен към животновъди, изпълняващи проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Семинарът имаше за цел да даде практически насоки за осигуряване на биосигурност в животновъдните стопанства, за изискванията към животновъдните обекти и за условията за изпълнение и отчитане на проектите.

На среща с регионалните медии днес Областният информационен център представи условията за кандидатстване по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Целта на срещата беше да бъде предоставена навременна и полезна информация за изискванията при подготовка и кандидатстване по подмярката, която е с отворен прием на проектни предложения до 23.07.2021 г.