Новини от ОИЦ - Ямбол

На 2 август 2023 г. Областен информационен център – Ямбол проведе информационна среща за представяне на отворената за кандидатстване процедура за подаване на Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Срещата беше открита и ръководена от управителя на ОИЦ-Ямбол Деница Цонева, която представи най-важните моменти от единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ.

Информационно събитие на тема „Възможности за умения, умения за възможности“, се проведе на 22.05.2023 г. (понеделник) от 10:30 часа в офиса на Областен информационен център - Ямбол. Събитието е посветено на Европейската година на уменията и е част от тазгодишната Обща инициатива на Мрежата от областни информационни центрове в България. На него бяха представени добри практики и опит от вече отминали проекти с европейско финансиране, посветени на повишаването на квалификацията, придобиването на нови умения и компетентности и ученето през целия живот.

На 8.12.2022г. от 11:00 часа в офиса на Областен информационен център – Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 се проведе работна среща с представители на медиите в областта. На нея бяха презентирани в инфографики броят и стойностите на договорените и изпълнени проекти в област Ямбол по общини и по програми за програмен период 2014-2020 г.

На 30.11.2022г. в офиса на Областен информационен център – Ямбол се проведе информационна среща за представяне на новите програми за програмен период 2021-2027г. Инициативата е част от общата кампания на мрежата от областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България, която се провежда в периода 14 ноември 2022 г. – 16 декември 2022 г.

Управителят на центъра започна със съпоставка с предходния програмен период 2014-2020 година, представи Споразумението за партньорство за 2021-2027 г. и новите цели на политиката на сближаване.

С цикъл от открити приемни експертите от Областен информационен център-Ямбол предоставиха информация в населените места от областта за възможностите за кандидатстване по европейските програми, насочени към земеделски стопани, към животновъди, към работодатели, към потребители на социални услуги, към младежи, към спортни клубове, към жители на общините и др.

В периода от 7.06.2022г. до 10.06.2022г. на място имаха възможност да зададат своите въпроси жители от гр. Елхово, гр. Болярово, гр. Стралджа, с. Тенево, община Тунджа, гр. Ямбол.

Условията за кандидатстване по процедура „BG16RFOP002-2.109 МИГ Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“ представиха пред потенциални бенефициенти ОИЦ-Ямбол и Местна инциативна група „Тунджа“. Срещата бе инициирана във връзка с предстоящия прием по процедурата, по която малките и средни предприятия от община Тунджа, които оперират в определени икономически сектори могат да модернизират своето производство.

Очакваният начален срок за прием на проекти по тази процедура е 31.05.2022 г., а крайният - 30.06.2022 г.

На работна среща днес ОИЦ-Ямбол запозна представителите на медиите от областта с последния вариант на Споразумението за партньорство за периода 2021-2027г. Това е документ, който очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. Споразумението се разработва при спазване на принципите на партньорство и прозрачност, осигуряващи участие на социално-икономическите партньори, местните власти, неправителствените организации, академичната общност и гражданите.

На състоялата се на 19.04.22г. онлайн информационна среща ОИЦ-Ямбол разясни условията за кандидатстване по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Процедурата е отворена за кандидатстване от 03.05.2022г., 10.00 часа до 23.05.2022г., 16.30 часа в електронната платформа ИСУН 2020.

Информационна среща с потенциални кандидати и заинтересовани лица проведе днес Областен информационен център-Ямбол. Тя се състоя в платформата Webex и на нея бяха представени изискванията към кандидатите и проектните предложения по две отворени за прием на проектни предложения процедури - по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райни за периода 2014-2020г.“.