Новини от ОИЦ

Със символична първа копка на ул. „Хан Аспарух” в Исперих започна изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Исперих”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

В церемонията участваха кметът на общината Белгин Шукри и двамата му заместници, председателят на Общинския съвет Бейти Бекир, общински съветници, представители на фирмата-изпълнител и на фирмата за авторски надзор, граждани и медии.

Община Плевен успешно приключи изпълнението на проект BG16RFOP001-1.007-0002-C01 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

На 18.05.2020 г. община Хайредин стартира проект „В помощ на жителите в Община Хайредин, съфинансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с обща стойност 62 130 лв. По него се предвижда подбор на минимум 40 потребители на социална услуга, който ще гарантира равнопоставеност, честен и лоялен избор, в зависимост от нуждите на конкретните лица. Ще бъде проведен подбор за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск.

Стартираха строително-монтажните работи по най-мащабния проект на Община Ветрино „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Ветрино, област Варна“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Стойността на проекта е 5 769 218,56 лева без ДДС.

С изпълнението на проект BG16RFOP001-1.011-0008-C01 „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“, Община град Добрич ще осигури на бездомни хора и семейства подслон, храна и условия за поддържане на хигиена. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 575 526, 49 лв., осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич“.

През изминалата седмица екипът на ОС на БЧК-Разград поетапно предостави продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от  Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица 2014-2020 г. на хора от 22 социални институции и ползватели на социални услуги в Разградска област.

Възможност да получат хранителните пакети по програмата имаха 32 човека от община Исперих, 17 от Кубрат и 5 от Разград.

На 1 юни в град Гоце Делчев стартира изграждането на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци. Инсталацията е от изключително значение за три общини в района – Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Първата копка е част от изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

ОИЦ – Габрово подкрепя Община Габрово в реализацията на онлайн анкетно проучване за планиране на бъдещото развитие на Габрово и региона. 

Анкетата е разработена съвместно с Института за пазарна икономика и адресирана към местния бизнес. Получените резултати ще бъдат използвани за планиране на мерки и инициативи в подкрепа на икономиката през новия програмен период 2021-2027.  

Екипът на Областен информационен център - Ловеч участва активно в популяризирането на условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проактивното информиране, стотиците разпратени писма до представители на микро и малки фими в региона и представянето на подробности по процедурата в презентация на страницата на ОИЦ - Ловеч привлякоха вниманието на множество микро и малки предприятия, които се обърнаха за помощ към екипа на Областния център.

ОБЯВА

За откриване на процедура чрез подбор на проекти

Процедура № BG16M1OP002-3.028 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“