Автомагистрала Европа от км 15+500 до км 48+903

Пълно наименование на проекта

Автомагистрала Европа от км 15+500 до км 48+903

BG16M1OP001-2.001-0005-C01 

 

Фонд

 

Кохезионен фонд

 

Оперативна програма

 

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020

 

Държава

 

България

 

Регион

 

Югозападен район

 

Описание на проекта и цели 

 

Път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път се намира западно от София и е част от „основната“ TEN-T мрежа.

Необходима е модернизация на пътя с цел да се отговори на транспортното търсене и да се осигури безопасно движение на превозните средства.

С РМС № 959 от 31.12.18 г. пътят от сръбската граница до София е определен като „Автомагистрала Европа”, която е разделена на три участъка:

• От км 1+000 до км 15+500 частично финансиран по МСЕ. Очаква се строителството да приключи пролетта на 2023 г.

• От км 15+500 до км 32+447.20 - модернизацията на участъка по съществуващото трасе е приключена 2021 г. Съществуващият път е разширен до необходимия габарит и в отделни участъци елементите му са подобрени.

• От км 32+447.20 до км 48+903 - Трасето се развива по нов терен.

Настоящият проект включва изграждането на последните два участъка от АМ Европа от км 15+500 до км 32+447,20 (дължина 16,947 км) и от км 32+447,20 до км 48+903 (16,456 км), с обща дължина 33,403 км.

 

• Участък от км 15+500 до км 32+447.20:

Пътни възли: Сливница 1 -  тип "Диамант"  и Сливница 2 -  тип "Полудетелина"

Пътни връзки: с Път III-811- и при км 21+004

Големи съоръжения: надлези; подлез; мост над р. Сливнишка; надлез над жп линия;

Шумозащитни прегради и мрежи за птици

Център за управление на трафика

Зони за почивка

Площадки за аварийно спиране

 

• Участък от км 32+447.20 до км 48+903:

Пътни възли: Костинброд - две кръгови кръстовища и с. Мрамор -  тип "Полудетелина"

Пътни връзки:

Път I-8-Калотина и Калотина-Път I-8

София-Костинброд и Костинброд-Калотина

Големи съоръжения: Подлези; Мостове над р. Белишка и р. Църна бара; надлез над жп линия; Виадукт; Надлез

Шумозащитни прегради и площадки за отдих

 

С проекта ще се повиши капацитета и безопасността на пътя, като ще бъдат разрешени проблемите с възможността за избор на скорост и трудностите при изпреварване.

Проектът ще допринесе за премахване на тесните места в инфраструктурата и подобряване на качеството на услугите и непрекъснатостта на транспортните потоци.

 

 

Резултати, постижения, влияние 

Резултатите от проект: АМ Европа от км 15+500 до км 48+903 са:

• Създаване на модерна транспортна връзка и разрешаване на съществуващите в момента технически проблеми.

• Модернизация на пътя чрез подобряване на транспортните му характеристики с цел увеличаване на капацитета и скоростта за движение, за да бъде задоволено транспортното търсене и намалени задръстванията.

• Изграждане на модерна транспортна структура от по-висок клас.

• Подобряване на безопасността на движението и намаляване броя на пътните произшествия.

• Спазване на стандартите за магистрали в съответствие с характеристиките на пътната TEN-T мрежа, която трябва да се състои от магистрали и висококачествени пътища.

• Интегриране на българската транспортна система с европейската.

• Предоставяне на високо, хомогенно и непрекъснато ниво на услуги, комфорт и безопасност по TEN-T мрежата

• Премахване на „тесните места“ в инфраструктурата и подобряване на качеството на услугите и непрекъснатостта на транспортните потоци.

• Осигуряване на стабилен поток на трафика и премахване на ограниченията за възможност на избор на скорост и разрешаване проблемите при изпреварване.

• Значително подобряване на вътрешния и международния трафик и осигуряване на връзки с пътища от по-нисък клас чрез изграждане на пътни възли, надлези и подлези.

• Благоприятстване икономическата ефективност на трафика.

• Намаляване емисиите парникови газове и фоновия шум.

• Повишаване на привлекателността на Югозападния район на България за бизнеса и за качеството на живот на населението.

Бюджет на проекта

 

Обща стойност на проекта – 424 008 655,78 лева

 

 

 

 

Европейско съфинансиране в лева

358 874 907

 

Национално съфинансиране в лева

63 330 866

 

Собствени средства

 

 

1 802 882 лева

 

Начална дата

 

01.03.2016

 

Финална дата

 

31.12.2023

 

Бенефициент

 

Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Контакти на бенефициента

 

Адрес: 1606 София, бул. “Македония” №3, тел.: 02/91 73 248, 02/91 73 246; факс 02/ 986 6958, 02/ 988 8132

Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

 

Уеб сайт 

 

https://2020.eufunds.bg/bg/2/0/Project/BasicData?contractId=Sk4U9ESBPq1lKiW%2B9qMfAA%3D%3D&isHistoric=False