Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. се отваря за сътрудничество и към външни бенефициенти

Първото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС), който проследява и процеса по приключване на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), беше официално открито от Мартин Георгиев, ръководител на Управляващия орган на двете програми.

Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. има за задача да осигури продължителност и логична последователност на инвестициите от предходния програмен период. Предвидените инвестиции допринасят за постигане на устойчиво развита транспортна система и създават необходимите предпоставки за подобряване на мобилността на хора и стоки, което ще насърчи развитието на вътрешния пазар и конкурентноспособността на Общността, териториалното, икономическо и социално сближаване и опазването на околната среда.

Новост през този програмен период е, че освен предварително определените бенефициенти като Агенция „Пътна инфраструктура“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ и „Метрополитен“ ЕАД, Програмата се отваря и към по-тясно сътрудничество с неправителствени организации, бизнеса, експерти, граждани и медии.

„Добрата комуникация с всички заинтересовани страни е приоритет и условие за успешното изпълнение на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.“, отбеляза Мартин Георгиев. „Ще се стремим да задълбочим работата и партньорството си с тях, за да изпълним успешно Програмата“, допълни той.

На заседанието бяха приети правилата за работа на Комитета за наблюдение на програмата. Участниците бяха запознати в детайли и имаха възможност да изразят своите мнения и становища по предложената методика и критерии за подбор на операции от Управляващия орган на ПТС 2021-2027.

На Комитета за наблюдение бяха представени осем процедури по директно предоставяне на финансиране. В допълнение към тях са планирани за отваряне още две схеми за набиране на проектни предложения през есента на 2023 г. Едната е за подпомагане на интермодални оператори.

Другата, към която има засилен обществен интерес, е за изграждане на зарядна инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и в пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Предвижда се да бъдат изградени до 160 зарядните точки по републиканската пътна мрежа, които ще допринесат за гъвкавостта на енергийната система, както и за навлизането на възобновяеми енергийни източници.

В процеса на подготовка на Програма „Транспортна свързаност“  2021-2027 г. е извършен подбор на операциите, с което е определен индикативен списък на инвестиционните проекти за финансиране по съответния приоритет на ПТС, който е публично оповестен на официалния уеб сайт на програмата https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/10926

На заседанието бяха обсъдени и мерки за оптимално приключване на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. (ОПТТИ). Усилията са насочени към осигуряване на възможност, в ограниченията на средата, за максимално оптимално и ефективно постигане на целите по Програмата. Участниците в Комитета за наблюдение дискутираха както допълнителни алтернативни проекти, така и възможностите за фазиране на настоящи проекти между ОПТТИ към ПТС.

На Комитета за наблюдение присъства и г-жа Анес Монфре, началник на отдел за България, Унгария и Словения в генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

След като се запозна с актуалния статут на изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 и ПТС 2021-2027, г-жа Монфре посети на място и два от знаковите проекти по двете програми – проектът за разширение на софийското метро и изграждането на железопътния тунел по проекта „Елин Пелин – Костенец“.

Тя подчерта, че и двата проекта са ключови за изпълнението на основните цели на Програмите за „постигане на по-зелен, по-безопасен, сигурен и надежден начин на придвижване на хора и стоки, както и една съвременна, общоевропейска транспортна свързаност“.