Покана

Покана до бенефициенти за две нови процедури по ОПТТИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) откри две нови процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Метрополитен ЕАД в качеството си на конкретен бенефициент е поканен да представи проектни предложения по процедура „Разширение на Линия 3 на метрото в гр. София, участък ул. Шипка - кв. Гео Милев – ж.к. Слатина - Зала Арена Армеец/Тех Парк София - бул. Цариградско шосе, включително закупуване на метровлакове за метролиниите“. Специфичната цел на процедурата е „Привличане на пътнически и товарен трафик чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 201 413 845,57 лева.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в качеството си на конкретен бенефициент е поканен да представи своите проектни предложения за процедурата „Увеличаване на капацитета на българските черноморски пристанища“. Специфичната цел на процедурата е „Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 24 417 458,81 лева.

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) „на хартия“ (без използването на електронен подпис) или електронно (с използването на електронен подпис), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.governemnt.bg

Проектни предложения по процедурата на директно предоставяне могат да бъдат подавани не по-късно от 31.10.2023 г.

От тук може да се запознаете с проектните предложения: https://www.eufunds.bg/bg/optti/term/65

 

Files:
Прикачен файл Size
Покана ПО1 232.77 KB
Покана ПО4 228.8 KB