Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене

Пълно наименование на проекта

Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене

BG16M1OP001-3.001-0006-C01

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие 

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

Югозападна и Южно-централна България, София-Град 

Кратко описание на проекта

С реконструкцията на гаровите комплекси ще се създаде благоприятна, безопасна и достъпна среда за пътниците и персонала на територията на железопътните гари.

Описание на проекта и цели

В резултат от дългогодишната експлоатация приемните сгради на жп гарите в България са в много лошо състояние. Това налага тяхната модернизация, преустройство и ремонт, включително и на инсталационните системи в тях. Външният вид на приемните здания на гарите е от голямо значение за имиджа на железопътния транспорт. Те в много случаи представляват лицето на железницата. Не случайно в Европа, големите железопътни гари са превърнати в търговски центрове с магазини, ресторанти и паркинги. Ето защо, за обновяването и реконструкцията на старите гари, както и за строителството на нови гари е необходимо разработването на различни концепции, съобразени с местоположението на всяка една от тях. От особена важност е организацията на обслужването в гарите, за да бъдат създадени необходимите удобства и комфорт за пътниците.

Проектът предвижда цялостна реконструкцията на приемните здания, в съответствие с високите изисквания на европейските стандарти в областта, което да гарантира сигурността на пътници и качество на предлагане на услугите, комфортна работна среда за служителите, както и привеждане на околното пространство съгласно изискванията за достъпност на хора с увреждания и хора в неравностойно положение. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни, модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др. Ще се извърши саниране и конструктивно усилване на отделни елементи от носещите конструкции, подмяна на покривните конструкции, частично функционално преустройство на помещенията, подмяна на електроинсталации, водоснабдителните и канализационните системи, ще се извърши паркоустройство и благоустройство на околното пространство.

Бюджет на проекта

7 403 471.60 лева

% принос на ЕС

85 %

Европейско съфинансиране в лева

5 317 509.05 лева

Национално съфинансиране в лева

938 383.95 лева

Собствени средства

в лева

1 147 578.60 лева

Начална дата

02.08.2018 г.

Финална дата

28.06.2023 г.

Бенефициент

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

ЦУ, София, 1320, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110

Уеб сайт на проекта

https://www.rail-infra.bg/bg/1

Информация за проекта може да откриете тук