Разширяване и допълване на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – фаза 4

Пълно наименование на проекта

Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4

BG16M1OP001-4.001-0003-C01

Кратко име на проекта

VTMIS 4

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие 

Оперативна програма

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Държава

България

Регион

Бургас, Варна, Добрич

Кратко описание на проекта

 

Настоящият проект е надграждащ върху проекти, реализирани през периода 2000–2015 г. (пилотен проект, първа, втора и трета фаза VTMIS). Националната система за управление на корабния трафик е един от най-успешните инфраструктурни проекти, който се оперира от ДП „Пристанищна инфраструктура”, с което се постига подобряване управлението, безопасността и сигурността на корабоплаването и екологичния контрол в морските пространства на Република България чрез внедряване на модернизирана инфраструктура за наблюдение и управление на трафика.

Описание на проекта и цели

С реализацията на проекта ще се постигне разширяване зоната на покритие от системата в морските пространства на север и юг, чрез изграждане на два нови обекта и надграждане на преносната телекомуникационна структура. Предвидена е доставка и монтаж на специализирани ИТ системно и комуникационно оборудване, хардуер и софтуер за информационната инфраструктура по обекти, изградена от първите три фази на VTMIS.

Териториалният обхват за изпълнение на проекта включва три области – Бургас, Варна и Добрич.

Специфични цели на проекта:

1. Географско разширение на обхвата на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) в крайните северни и южни райони на морските пространства и критични плавателни и пристанищни участъци на Р България.

2. Увеличаване на капацитета и качеството на преносната среда чрез надграждане на телекомуникационната инфраструктура, в съответствие с разширяване на географския обхват на системата VTMIS, повишения обем данни и обхвата на предоставяните услугите за корабоплаването.

3. Подобряване на ефективността на морския транспорт чрез използването на точна и подробна информация от допълнително поставените датчици на системата.

4. Засилване на екологичния контрол по опазване на морската природна среда от замърсяване в резултат на корабоплавателната дейност.

Резултати, постижения, влияние

Предвижда се доставка на оборудване, хардуер софтуер за информационната инфраструктура от следните типове: Радарно оборудване, РРЛ оборудване, АИС оборудване; Метеостанции; Термо/видео камери; УКВ радио оборудване в съответната конфигурация, разположени на съществуващи и нови общо 22 обекта.

Добри практики,човешки истории и други

Системата за наблюдение и управление на трафика на плавателни съдове /VTMIS/ принадлежи към класа на сложните и териториално разпределени информационни системи. Тя е предназначена да решава широк спектър от навигационни и информационни задачи, произтичащи от международни, европейски и национални правни норми, които са динамични и търпят изменения в зависимост от количествените и технологичните промени в естеството на морския транспорт. Всяка една такава система е уникална и не представлява завършен продукт, предлаган на пазара, а се изгражда и надгражда в зависимост от спецификата на региона и нуждите на съответната държава, с оглед на това да реализира определени функционални възможности и да отговаря на актуалните технически и нормативни изисквания и  нововъзникнали предизвикателства.

Бюджет на проекта

 

Обща стойност на проекта 11 014 280.40 лв.

 

 

% принос на ЕС

59.94 %

Европейско съфинансиранев лева

5 611 829.33   

Национално съфинансиранев лева

990 322.82 

Собствени средства

4 412 128.25 

Начална дата

27.02.2017

Финална дата

31.12.2021

Бенефициент

ДП „Пристанищна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

Главно управление

Гр. София 1574

Бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 0, 1 и 4

Тел.: 02/807 99 99

Факс: 02/807 99 66

Еmail: office@bgports.bg

Уеб сайт на проекта

 

http://www.vtmis.bg/

Информация за проекта може да откриете тук

Files:
Прикачен файл Size
Общ план за проект VTMIS - фаза 4 764.2 KB

Таг