Покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Постановление №  142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. и във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 от Постановление № 142 на МС от 2019 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. и кани следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

 1. Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 2. Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 3. Екологични организации;
 4. Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
 5. Организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на Подхода „Водено от общностите местно развитие”;
 6. Организации, работещи в сферата на транспортното планиране и развитие на транспортната система на страната;
 7. Организации, работещи в сферата на развитието на железопътния транспорт;
 8. Организации, работещи в сферата на развитието на автомобилния транспорт;
 9. Организации, работещи в сферата на развитието на морския и речен транспорт;
 10. Организации, работещи в сферата на сигурност и безопасност в транспорта;
 11. Организации, работещи в сферата на информационни и комуникационни технологии в транспорта.

 

Писмените заявления се подават по образец в срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата на адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий № 9, министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

 

Документите за участие могат да бъдат намерени в прикачения файл.

Files:
Прикачен файл Size
NGO MC 21-27_0.7z 53.77 KB