Съвременни услуги в морската администрация

Изпълнителна агенция „Морска администрация” разработва интегрирана система за търсене и спасяване и за борба с разливите в българския морски район

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020г. подкрепя проекти в сферата на иновациите в управлението и услугите, които допринасят за внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

Изпълнителна агенция „Морска администрация”, в качеството си на бенефициент на програмата, стартира работа по проект: „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване”.

Основната цел на проекта е да извърши подготовка за разработване и внедряване на модернизирана инфраструктура, която ще допринесе за подобряване на безопасността и сигурността на морския транспорт.

Същността на проекта, изпълнението на дейностите и сроковете бяха коментирани на работна среща, на която присъстваха представители на медиите и заинтересованите страни - служители на публичните институции, които извършват дейности по планиране, провеждане и управление на операции при бедствия и аварии: Български военноморски сили, Главна дирекция „Гранична полиция”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

До този момент са изготвени анализ и оценка на съществуващото положение, който включва преглед и описание на организационната структура, функционалния модел на информационните системи, използвани в момента в българския морски район за търсене и спасяване; мрежовата, комуникационната и техническата инфраструктура и приложимата нормативна уредба.

На базата на направения анализ е изготвена концепция за разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии, като са проучени съществуващи информационни системи и е извършена оценка на предлаганите функции спрямо нуждите на българския морски район за търсене и спасяване.

В процеса на изпълнение на проекта предстоят още дейности по изготвяне на пакет документи, които включват бюджет и график за изпълнение на проектното предложение и формуляр за кандидатстване, както и  изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на бъдещия проект.

Проектът се осъществява по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Бюджет на проекта (100% БФП): 1 052 630, 31 лв.

Съфинансиране от ЕФРР (85%):  894 735, 76 лв.

Национално съфинансиране (15 %): 157 894, 55 лв.

Начало на проекта: 01.07.2019 г.

Край на проекта: 31.03.2020 г.