Изпълнението на програмата зависи от усилията на всички заинтересовани страни

Необходимо е да се направи консервативна преценка относно това, какво може да бъде изпълнено в настоящия програмен период и да се вземе решение за финансиране на изпълнението на засегнатите дейности в следващия период. Това заяви инж. Галина Василева, ръководител  на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 -2020 г., по време на заседанието на Комитета на наблюдение на програмата, проведено на 25 и 26 ноември в град Банско.

Малко над 3 млрд. лева или близо 84% от финансовия ресурс по ОПТТИ 2014 – 2020 г. е договорен, поясни инж. Василева, като допълни, че  36% от бюджета на програмата е разплатен, 30% от средствата са верифицирани, а сертифицирани средства са в размер на 28% .

Програмата се намира в критичен период на изпълнение - след окончателното приключване на обжалванията по търговете за проектите в железопътния сектор, както и в случай на одобрение на апликационната форма и подписване на договорите с изпълнителите на строителството на АМ „Струма“, Лот 3.2, може да се очаква по-сериозен темп на усвояване на средствата от Кохезионния фонд. Изпълнението на тези проекти е от първостепенно значение за успешното реализиране на програмата в първоначалния й вид.

Направено е предложение за препрограмиране, като резервът в размер на 6% от бюджета на двете приоритетни оси да бъде пренасочен към другите оси от оперативната програма, които имат по-добро изпълнение на междинните цели. Предложението подлежи на одобрение от службите на Европейската комисия, като се очаква това да се случи до края на годината.

Индикативна годишна работна програма за 2020 г. беше приета единодушно от членовете на комитета за наблюдение. Продължава изпълнението на всички стартирали проекти, свързани с рехабилитация на  железен път, сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци, изграждане на нови пътища, приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища, иновативни системи за управление на трафика, както и доставка на мултифункционални плавателни съдове.

Вариант на бъдещата програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. е в процес на разработване – това обяви инж. Василева пред участниците в събитието. През следващия програмен период инвестициите следва да се концентрират основно върху завършването на приоритетните железопътни и пътни направления, насърчаване на мултимодалния транспорт посредством подобряване на връзките между отделните видове транспорт, свързаността и опазването на околната среда.