АКТУАЛНИ ПОКАНИ ПО ОПТТИ В СИЛА ОТ 27.12.2019 Г.

Поканите за представяне на проектни предложения по процедурите на директно предоставяне по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. (ОПТТИ) са изменени с Решение № ОПТТИ-21/27.12.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ. Актуализацията е във връзка с одобрена от Европейската комисия промяна на ОПТТИ (версия 4.0).

Files:
Прикачен файл Size
ПО_1_ИП 232.74 KB
ПО_1_ТП 205.01 KB
ПО_2_ИП 228.28 KB
ПО_2_ТП 219.81 KB
ПО_3 384.43 KB
ПО_4 241.76 KB
ПО_5_БЛ 174.47 KB
ПО_5_ТП 221.63 KB
Решение_ОПТТИ_21_27_12_2019 607.29 KB