Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора

Пълно наименование на проекта

Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора

BG16M1OP001-3.001-0009-C01

 

Фонд

 

Европейски фонд за регионално развитие

 

Оперативна програма

 

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020

 

Държава

 

България

Регион

Югоизточна България, Югоизточен

Кратко описание на проекта 

Проектът предвижда цялостна реконструкция на приемното здание на гара Стара Загора и изграждане на ново приемно здание на гара Нова Загора в съответствие с европейските стандарти в областта. По този начин се гарантира сигурността на пътниците и качеството на предлагане на услугите, комфортна работна среда за служителите, както и привеждане на околното пространство съгласно изискванията за достъпност на хора с увреждания и хора в неравностойно положение. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни, модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др. Ще се извърши саниране и конструктивно усилване на отделни елементи от носещите конструкции, подмяна на покривните конструкции, частично функционално преустройство на помещенията, подмяна на електроинсталациите, водоснабдителните и канализационните системи, ще се извърши паркоустройство и благоустройство на околното пространство и т.н.

 

Описание на проекта и цели 

Целта на проекта е да се гарантира сигурността на пътниците и качеството на предлагане на услугите, да се осигури комфортна работна среда за служителите, както и привеждане на околното пространство в съответствие с изискванията за достъпна среда за лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

При гаров комплекс Стара Загора ще се извърши пълно архитектурно обновяване на приемното здание, пешеходния подлез, перонните покрития и Пост 2, ще се изпълни саниране и конструктивно усилване на отделни елементи от носещите конструкции на приемното здание, на перонните покрития и на Пост 2, ще се изпълни частично функционално преустройство на помещенията в приемното здание, подмяна на електроинсталацията, водоснабдителната и канализационната система, ще се изгради нова сграда за Пост 1. Ще се изпълни вертикална планировка, паркоустройство и благоустройство на околното пространство и т.н.

При гаров комплекс Нова Загора ще се изгради изцяло ново приемно здание, ще се извърши реконструкция и модернизация на първи, втори, трети и четвърти перони със завишение на височината им от 330 на 550 мм от глава релса и свързано с това преустройство на железния път. Ще се изпълни вертикална планировка с прилежащ паркинг,  паркоустройство и благоустройство на околното пространство и т.н.

Бюджет на проекта в лева

19 518 142.72

 

% принос на ЕС

 

85 %

 

Европейско съфинансиране в лева

16 519 338.66  БФП

 

Национално съфинансиране в лева

2 477 901

 

Собствени средства в лева

2 998 804.06

 

Начална дата

 

01.02.2016 г.

 

Финална дата

 

31.01.2024 г.

 

Бенефициент

 

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

ЦУ, София, 1320, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110

 

Уеб сайт на проекта

Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора (rail-infra.bg)

Повече информация за проекта можете да откриете в ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020

 https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=ZKGRIy25ptMkvGPF7N%2F2ig%3D%3D&isHistoric=False

 

Files:
Прикачен файл Size
IMG_20230907_121404.jpg 3.06 MB