Версия 2.2 на Насоките по ОПТТИ

Утвърдена  е версия 2.2 на Насоките по Оперативна програма  „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Измененията касаят привеждане на Насоките по ОПТТИ в съответствие с последното изменение на програмата (версия 4.0)  и актуализиране на „Условията за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ - Приложение № 9, в съответствие с последната версия на Процедурния наръчник – версия 4.2. 

Files: