ОДОБРЕНА ВЕРСИЯ 2.3 НА НАСОКИТЕ ПО ОПТТИ

Ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ одобри версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ. Единствената промяна във версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ е за удължаване на срокът за кандидатстване и за подаване на формуляри за кандидатстване по процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа“, ПО 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“ и ПО 5 „Техническа помощ“ на програмата до 31.12.2022 г.

Поканите за представяне на проектни предложения по процедурите на директно предоставяне по приоритетни оси 1, 2 и 5 на ОПТТИ са изменени с Решение № ОПТТИ-23/23.12.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ и са в съответствие с версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ.