ОДОБРЕНА ВЕРСИЯ 2.4 НА НАСОКИТЕ ПО ОПТТИ

Версия 2.4 на Насоките на ОПТТИ е одобрена от Ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ. Насоките по ОПТТИ са актуализирани в съответствие с последното изменение на програмата, одобрено с Решение № C(2021)593/02.02.2021 г. на Европейската комисия. Изменението на ОПТТИ (версия 6.0) включва фазиране на проекта за изграждане на жп отсечка „Елин Пелин – Костенец“ и включване на допълнителни проекти за развитие на железопътната инфраструктура, а именно „Модернизация на железопътен участък Волуяк – Драгоман“ и „Модернизация на тягови подстанции Варна и Разград, изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на SCADА. За финансиране на предвидените проекти са осигурени допълнителни средства, в размер на 80 млн. евро, от които 68 млн. евро от Кохезионен фонд и 12 млн. евро национално съфинансиране, чрез прехвърляне на средства в рамките на ОПТТИ (от приоритетна ос 2 към приоритетна ос 1).

Поканите за представяне на проектни предложения по процедурите на директно предоставяне BG16М1OP001-1.001 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа – Инвестиционни проекти“, BG16М1OP001-2.001 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа– Инвестиционни проекти“ са изменени с Решение № ОПТТИ-7/19.02.2021 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ и са в съответствие с версия 2.4 на Насоките по ОПТТИ.