Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

Пълно наименование на проекта

Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

BG16M1OP001-1.001-0004-C01

Фонд

Кохезионен Фонд

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

България,  Югозападен

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е модернизацията на железопътната инфраструктура в участъка Елин Пелин–Костенец. Изпълнението на проекта ще допринесе за развитието на коридор Ориент/Източно - Средиземноморски, преминаващ през България, част от който е железопътната линия София - Елин Пелин - Костенец - Септември - Пловдив.

Описание на проекта и цели

Модернизацията на железопътния участък Елин Пелин - Костенец е най-мащабния проект в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. С реализацията му ще бъдат модернизирани над 51 км железопътни линии и 5 жп гари и спирки, попадащи в обхвата на трасето. Предвижда се още да бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт, автомобилното движение и пътниците.

За да бъдат постигнати проектните скорости от 160 км/ч  за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните ще бъдат изградени над 20 км тунели, най-дългият, от които е 6,7 км. Предвидено е още строителството на над 23 мостове и виадукти с обща дължина на съоръженията приблизително 3 км. Проектът ще удовлетвори европейските изисквания за модерен железопътен транспорт и бърза жп връзка за 53 хиляди жители, живеещи между Елин Пелин и Костенец.

Изграждането на трасето е разделено на 3 участъка: Елин Пелин – междугарие след гара Вакарел, междугарие след гара Вакарел – междугарие след гара Ихтиман и междугарие след гара Ихтиман – нова гара Костенец. Крайният срок за приключване на строителните дейности е 2023 г.

Проектът включва следните основни компоненти:

- Модернизация на около 51 км двойна железопътна линия за скорост 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товари влакове, в пълно съответствие на изискванията на ТСОС, включваща:

 - Подновяване на 14.5 км двойна железопътна линия;

- Изграждане на 36,5 км двойна железопътна линия;

- Разширяване на пероните в гарите и изграждането на пешеходни надлези, включително осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания;

- Реконструкция на приемни здания Елин Пелин и Ихтиман;

- Изграждане на нови спирки Побит камък, Вакарел юг и Веринско;

- Реконструкция на пероните на 2 съществуващи спирки - Стамболово и Немирово;

- Закриване на 4 съществуващи жп прелеза и подмяната им с пътни надлези;

- Подновяване и ново строителство на 24 моста и виадукти;

- Изграждане на еднопътни (двутръбни) тунела с обща дължина от двете тръби 15,4 км;

- Изграждане на 8 двупътни (еднотръбни) тунела с обща дължина 5,48 км;

- Изграждане на нова въздушна контактна линия 50 Hz, 25 kV;

- Изграждане на 2 нови тягови подстанции и 2 нови разделни поста;

- Монтаж на 3 нови маршрутно-компютърни централизации на гара Елин Пелин, Вакарел юг и гара Ихтиман.

 

Резултати, постижения, влияние

Очакваните ползи и резултати от проекта са както следва:

- Повишена скорост по железопътния участък;

- Подобрена безопасност на транспорта по железопътната линия;

- Повишаване на капацитета на железопътната линия;

- Намаляване на замърсяването на околната среда в районите, през които минава железопътната линия.

Бюджет на проекта в лева

1 301 273 600

% принос на ЕС

85 %

Европейско съфинансиране в лева

559 713 149.57

Национално съфинансиране в лева

98 772 908.75

Други средства в лева

642 787 541.88

Начална дата

01.01.2016

Финална дата

31.12.2023

Бенефициент

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

ЦУ, София, 1320, бул. Княгиня Мария Луиза 110, тел.: 02/932

Уеб сайт на проекта

https://www.rail-infra.bg/bg/1