Становище по екологична оценка на Програма "Транспортна свързаност" 2021- 2027г.

Издадено е становище по екологична оценка № ЕО 4-3/2021 г. на министъра на околната среда и водите за съгласуване на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.
Files: