Обобщена справка за Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС), съгласувана със Становище по екологична оценка № ЕО-4-3/2021 г. на министъра на околната среда и водите