Контакти

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

www.mtitc.government.bg

Дирекция "Координация на програми и проекти" - Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 и оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

www.optransport.bg

инж. Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти", ръководител на Управляващия орган Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 и оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Тел. (+359 2) 9409 422; 9409 608

E-mail: optransport@mtitc.government.bg

Ръководител на Управляващия орган

инж. Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти"

Тел. (+359 2) 9409 422

е-mail: optransport@mtitc.government.bg