СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“

мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.

Целта на настоящата процедура е да осигури възможност за изграждане на нови и осъвременяване на инфраструктурата на съществуващи лодкостоянки, да се повиши тяхната енергийната ефективност, да допринесе за опазването на околната среда, да се повиши качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и да се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България по крайбрежието и в акваторията на Черно море и р. Дунав.

Подпомагането по настоящата мярка не представлява държавна помощ.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 898 071,47 лв.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е: 73,26% финансирана от ЕФМДР и

26,74% съфинансирана от националния бюджет.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 1 000 000 лева, а минималния размер на БФП е 80 000 лева.

Максимален процент на съфинансиране е до 100 % за публични организации и до 50 % за юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Максимален срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 ноември 2023 г.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и публично-правни организации.

Потенциалните бенефициери могат да кандидатстват по настоящата процедура само с едно проектно предложение.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности в съответствие с чл. 43, параграф 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014, свързани с:

1. Изграждане и модернизация (осъвременяване) на лодкостоянки.

2. Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните улови на сушата.

3. Подобряване на енергийната ефективност.

4. Опазване на околната среда, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци.

5. Подобряване на безопасността и условията на труд.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 11.08.2022 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 01.09.2022 г.

Удължен срок за кандидатстване 17:00 часа на 01.10.2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Условия за кандидатстване - изменени 30.08.2022 г.

Заповед на Ръководителя на УО за изменение на УК

Условия за кандидатстване - удължен срок за кандидатстване 29.09.2022

Заповед на РУО за удължаване на срок за кандидатстване 29.09.2022

Удължен срок за кандидатстване 17:00 часа на 01.11.2022 г.