Новини

Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“

Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура

BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 29.05.2020 г.

Публикувано е изменение на Насоки за кандидатстване по процедура

BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”

 

ИТРС са достъпни на официалната страница на МРРБ и www.strategy.bg.

Проектите на  Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са публикувани за обществено обсъждане

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г  (ОПРР 2014-2020) публикува процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“ по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно из

Чрез Оперативна програма „Околна среда“ се осигуряват средства от 177 милиона лева, от които над 150 милиона лева от Европейския фонд за регионално развитие,  за надграждане на интегрираната система за управление на отпадъците в София. Проектът беше одобрен от Европейската комисия на 20.03.2020 г.