ОИЦ-ВРАЦА УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Областен информационен център-Враца се включи в  Архитектурния Фестивал за опазване на културното наследство  „Врата към Враца“ , който се проведе в периода 14 -16 октомври 2022г.  в град Враца. Организатор на събитието бе НПО „Врачанските къщи“  в партньорство с Община Враца. 

По време на фестивала бе проведена дискусия „Опазване и културен туризъм“.  Националният институт за недвижимо културно наследство/ НИНКН/ в лицето на  арх. Алис Исмаилова и арх. Таня Кренчева представи презентация на тема „Опазване на културното наследство в контекста на град Враца“; даде дефиниция: какво е културно наследство и представи всички заинтересовани страни, ангажирани в процеса на опазването му. По време на презентацията бяха разгледани значими обекти за град Враца и тяхното опазване, настояща и бъдеща адаптация за съвременни функции и потенциала им за включването им в туристически маршрути. Бяха разгледани възможностите за кандидатстване по различни програми през програмен период 2021 -2027 г.

С доц. д-р Еленита Великова – преподавател по Управление на туризма в УНСС,  присъстващите на форума дискутираха темата за културния туризъм и бяха обсъдени идеи за устойчиво развитие на културния туризъм в Северозападна България. На аудиторията бяха представени добри практики от Италия, Румъния и Ирландия.

Управителят на ОИЦ –Враца Цвети Иванова представи информация за изпълнението на мерките по Програма за развитие на регионите през 2021 -2027, както и  за Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) през периода 2021-2027 г. Те ще се осъществяват чрез финансирането на проекти  - част от одобрена концепция за ИТИ. Концепциите за ИТИ представляват взаимосвързани и допълващи се проекти, включващи комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани за реализиране на целите и приоритетите на съответната ИТСР. Видът на проектите, включени в една концепция за ИТИ, може да се различава според вида на инвестициите, бенефициентите, обхванатите територии или източниците на финансиране. Възможните източници за финансиране ще са Програми, съфинансирани от ЕФРР, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд: Програма за развитие на регионите, Програма за иновации и конкурентоспособност в предприятията, Програма за образование, Програма за околна среда, Програма за развитие на човешките ресурси, Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, Програма за развитие на селските райони/Стратегически план по общата селскостопанска политика 2021-2027 г., Финансови инструменти, държавен и общински бюджет, собствени средства на партньорите и др.

В  дискусията  взеха участие представители на Националния институт за недвижимо културно наследство;  Съюза на българските архитекти ,  Община Враца , НПО „Врачанските къщи“, Етнографски музей – Враца, художници, ученици, собственици на обекти недвижимо културно наследство, медии и други.