ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ № BG16FFPR003-2.001-0116 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПА ДО ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2“

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до здравни услуги на територията на Южен централен регион за планиране от ниво 2“, с водещ партньор – Агенция „Пътна инфраструктура“, ще се проведат както следва: 

- 13.03.2024 от 10:00 ч. - гр. Пловдив, голяма зала на Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ 15

- 15.03.2024 от 10:00 ч. - община Марица, зала в община Марица, бул. „Марица“ 57А, гр. Пловдив

Резюме на Концепцията:

Настоящата концепция с водещ партньор Агенция „Пътна инфраструктура“, ще бъде реализирана съвместно с Община Пловдив, Община Марица и МБАЛ „Свети Пантелеймон-Пловдив“ ЕООД, съгласно подписано между страните партньорско споразумение, като предвижда изпълнението на мерки и дейности за подобряване на транспортната свързаност в региона с принос състоянието на комуникационно-транспортната мрежа по линия на трудовата миграция и градско-селските връзки в посока създаване на заетост и осигуряване на достъп на населението до работа, образование и други услуги с публичен характер. Включени са целенасочени мерки за превенция и профилактика на заболявания в по-малките населени места в Община Марица, с акцент върху онкологичните и сърдечносъдовите проблеми, които да се осъществяват посредством мобилни здравни екипи от специалисти на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД - гр. Пловдив, вкл. - чрез активиране на неактивни лица и изпълнение на стажантски програми в сферата на медицината.

Концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове:

- Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 - 1 проекта идея;

- Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 - 1 проектна идея.

Концепцията прилага интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.

Молим да попълните онлайн анкетата за КИТИ „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до здравни услуги на територията на Южен централен регион за планиране от ниво 2“ на следния линк:   https://forms.gle/7VcnsRZgsEy5C39J9

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Пловдив (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oic@plovdiv.bg или да позвъни на телефон: 032/262 000

Файлови документи