МИГ Исперих актуализира обявата за инвестиции в преработката и маркетинга на селскостопански продукти

Местна инициативна група Исперих удължи срока на прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.267-МИГ Исперих-ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР, в рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020.

Допустими кандидати:

1. Земеделски стопани; 

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 - 2020 г.;

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и т. 2.

Допустими дейности:

По процедурата се подпомагат проекти за инвестиции в хранително-преработвателната промишленост, които включват една или повече от изброените по-долу дейности:

 1. Създаване на нови и/или разширяване и/или модернизиране на налични мощности и подобряване на използването им;

 2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

 3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

 4. Производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини.

 6. Проектите могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен проект, инвестиции за:

 • намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
 • постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
 • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 • подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд.

Допустими разходи:

 1. Изграждане или модернизиране на сгради и други недвижими активи;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;
 3. Закупуване на земя и сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта;
 4. Специализирани транспортни средства, при условие, че не са единствена инвестиция;
 5. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг,  ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 6. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

Период за прием:

Настоящата процедура е с един краен срок за кандидатстване:

Начало на прием: 15.05.2019 г.  

Краен срок: 30.09.2019 г., 16:30 часа.

Бюджет на приема:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 350 000  лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за един проект:

Минимален размер на общите допустими разходи за проект -    30 000 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 200 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един кандидат е 100 000 лева до края на прилагане на стратегията.

Интензитетът на помощта е до 50% от допустимите разходи по проекта.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата и може да бъде само в парична форма.

Тази ставка може да се увеличи с допълнителни 20 процентни пункта за операции, подпомагани в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ).

На национално ниво, участието в операции на ЕПИ, ще се осъществява по Марка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020г., подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост“. 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
 • на електронната страница на МИГ Исперих: www.leaderisperih.eu
 • в офиса на МИГ Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99;
 • телефон за контакт: 08431 46-51;
 • e-mail: migisperih@abv.bg

Лица за контакт:

Емилия Германова – изпълнителен директор, Гинка Георгиева – експерт по прилагане на СВОМР.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедурата се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/185e71ca-2480-46aa-8383-7a685bfd341c

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.