26 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 7 ПРОЦЕДУРИ СА ПОДАДЕНИ В МИГ „АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“ ОТ 2017 ГОДИНА НАСАМ

26 проектни предложения по 7 процедури са подадени в Местна инициативна група „Аврен – Белослав“ от 2017 година до момента, показва справка на сдружението с нестопанска цел. 13 от проектите са за инвестиции в публичния и частен сектор на територията на Община Аврен, а останалите са за Община Белослав.

Две проектни предложения са постъпили по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Кандидатствали са фирми, които искат да засилят експортния си потенциал и да повишат капацитета си. По процедурата  „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ е подадено само едно проектно предложение от фирма за производство на стъклени изделия в Белослав. Трима бенефициенти са кандидатствали по процедурата „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“.

По Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони 20014-2020г. са подадени 6 проектни предложения. Сред тях е проект на земеделски производител от авренското село Бенковски, който е искал да модернизира овощната си градина. Останалите кандидати са заявили желание да закупят земеделска техника и модерно оборудване за стопанствата си.

Три проекта са постъпили в местната инициативна група по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Единият бенефициент е Община Аврен, която е поискала с европейско финансиране да ремонтира улици в селата Приселци и Близнаци. Другите два проекта са на Община Белослав и са свързани с изграждане на спортни площадки и прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура.

Девет проектни предложения са подадени по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Те касаят ремонт и модернизация на сгради, изграждане на производствени бази, развиване на услуги за развлечения и отдих, инвестиции в цехове с различно производство и др.

По Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. в МИГ „Аврен - Белослав“ са получени две проектни предложения. Едното е свързано с работата на мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки в Белослав. Другият проект е на Община Аврен.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна