ОИЦ-ВАРНА БЕ ДОМАКИН НА ФОКУС ГРУПА ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Областният информационен център-Варна бе домакин на фокус група по проекта „Граждански мониторинг върху процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. Стойността на проекта е 89 982 лв.  Бенефициент е спортен клуб „ПРИОРИТИ СПОРТ“. Основната му цел е повишаване на гражданското участие при провеждането на политики за здравословен начин на живот при младежите и извършване на анализ-оценка на постигнатите резултати за насърчаването му и превенция на факторите, създаващи риск за здравето.

По време на срещата по проекта, на която присъстваха неправителствени организации и представители на висши училища, бяха дискутирани въпроси, свързани с участието на гражданското общество в процеса на формулиране, оценка и мониторинг на Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г. Бяха обсъдени инструментите за тяхното включване, както и до каква степен дадените препоръки от гражданското общество са отразени в националната младежка политика.

Присъстващите дадоха своята оценка на младежката стратегия и резултатите от изпълнението й. Според повечето от тях заложените в документа политики не се изпълняват ефективно и не достигат до основната си целева група – младите хора. Сред препоръките, дадени на срещата, бяха при разработване на стратегии за младежта да се включват организации, които пряко работят с нея, да се намали бюрокрацията, да се създадат младежки зони по интереси, да се проследява динамиката в поведението на младите хора и др.      

Всички мнения ще бъдат взети под внимание при изготвянето на Наръчник за гражданска активност и Меморандум за прилагане на формулираните препоръки. Разработените механизми и инструменти ще бъдат в посока реална прозрачност на властта и оценка на нейната ефективност, постоянно присъствие на граждани при изготвяне на политики, постигане на реален капацитет на администрацията за работа с гражданските организации.

Проектът „Граждански мониторинг върху процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“ е стартирал на 9.01.2019 г. и ще приключи на 9.01.2020 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна