МИГ Исперих приема проекти за модернизация на земеделски стопанства

Сдружение МИГ Исперих обяви прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Исперих”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

1. Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

2. Признати групи или организации на производители за инвестиции,одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба. Групите производители, признатите организации на производители както и всички техни членове следва да са със седалище и адрес на регистрация на територията на община Исперих.

3. Допустими получатели за колективни инвестиции. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т. 1 и т.2. Изискванията за земеделските производители/ земеделските стопани, посочени в т.1 се отнасят до земеделскитепроизводители/ стопани, участващи в юридическото лице – кандидат за колективни инвестиции.

Допустими дейности:

По процедурата се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанствоза инвестиции в материални и нематериални активи, включващи една или няколко от изброените дейности:

 1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните

            производствени материални и/или нематериални активи;

 1. Подобряване на сътрудничеството между производителите и/или преработвателите на земеделски продукти;
 2. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
 3. Подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти;
 4. Разширяване на производството;
 5. Проектите могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен проект, инвестиции за:
 • подобряване условията на труд;
 • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на
 • вредните емисии и отпадъци;
 • подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
 • подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и
 • други условия на производство.

Период за прием:

Начало на прием: 5.08.2019 г.

Краен срок: 16.09.2019 г., 16:30 часа.

Бюджет на приема

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 504 732,80  лв.

Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 10 000,00 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 100 000,00 лв.

При интензитет на помощта – 50%:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 5 000,00 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект  - 50 000,00 лева

При максимално комбинирано подпомагане с интензитет на помощта до 90%:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 9 000,00 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект  - 90 000,00 лева

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един кандидат е 100 000,00 лв. до края на прилагане на стратегията.

Лица за контакт: Емилия Германова - изпълнителен директор

                                Гинка Георгиева - експерт по прилагане на СВОМР. 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
 • на електронната страница на МИГ – Исперих  www.leaderisperih.eu/wp/
 • в офиса на МИГ Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99
 • телефон за контакт: 08431 46-51; e-mail: migisperih@abv.bg

Начин на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.