МИГ „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“ ОБЯВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Местна инициативна група „Аврен - Белослав“ стартира прием на проектни предложения по Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 391 166 лв.

Целта на процедурата е насърчаване на въвеждането на иновации, повишаване иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП на територията на местната инициативна група.

Допустими кандидати са малки и средни предприятия, които функционират на територията на МИГ „Аврен – Белослав“.

По процедурата ще се финансират дейности за придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова или производствена иновация; придобиване на права по интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата; 
придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова или производствена иновация; консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите; дейности за информиране и публичност.

Според условията изпълнението на проектите трябва да води до внедряване на продуктова и/или производствена иновация, попадаща в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии,  индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 97 791 лв., а максималният - 391 166 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 31.10.2019 г. В случай, че са налични остатъчни средства, ще бъде обявен втори – 30.11.2019 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна