В Исперих започва проект за патронажна грижа

От началото на юни тази година Община Исперих стартира проект BG05M9OP001-2.040-0028-C01 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

През миналата седмица Общински съвет – Исперих взе решение за възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”. Центърът е към Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинската администрация. Предвижда се услугата да се извършва от обучен екип от медицински специалисти и социални асистенти.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Целеви групи по проекта са минимум шестдесет потребители от Лудогорската община, които са на над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, както и техните семейства. Всички те ще бъдат обгрижвани в рамките на два часа дневно за период от 12 месеца.

Бюджетът на проекта е 175 359 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента. Проектните дейности ще продължат до 1 септември 2020 година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.