МИГ „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“ ОБЯВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Местна инициативна група „Аврен - Белослав“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият бюджет по процедурата е 391 166 лв.

Целта й е подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда и социално включване чрез трудова заетост.

Допустими кандидати са общините Аврен и Белослав, както и работодатели на територията на местната инициативна група. Допуска се и участие в партньорство.

Дейностите, които ще получат финансова подкрепа, включват: предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост; професионално информиране и консултиране, включително по въпроси за упражняването на трудови и осигурителни права, психологическо подпомагане; предоставяне на обучения за повишаване на професионалната квалификация, за придобиване на нова, за придобиване на ключови компетентности и мотивация; осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение; чиракуване и стажуване.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 9 779 лв., а максималният391 166 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 25.09.2019 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна